Kardeş Kalemler 194. Sayı Şubat 2023

Kardeş Kalemler 194. Sayı Şubat 2023

Satın Al

Sevgili Okuyucu,
Sizleri güzel haberlerle selamlıyoruz.
Avrasya Yazarlar Birliği bünyesinde Emali Çalışma Merkezi ve Türkçe Öğretim Merkezi
olmak üzere iki merkez kuruldu.
Emali, kültür hayatımızda çok önemli bir kaside. 1174 yılında Türkistan’ın kalbi Oş
şehrinde büyük Türk alimi Siracüddin Ali bin Osman El – Oşi tarafından manzum
olarak kaleme alınmış Matüridiyye Akaidi’ni konu alan 66 beyitlik “Emâlî Kasidesi”
akıcılık, ezberlenmesi ve akılda kalmasındaki kolaylık nedeniyle yaklaşık 850 yıldır
Kaşgar’dan Üsküp’e, Kazan’dan Kahire’ye kadar Türk dünyasının her tarafındaki ve
Hindistan’dan Malezya’ya, Suriye’den Afganistan’a kadar İslam aleminin dört bir
yanındaki medreselerde okutulan, ezberletilen ve halen okutulmaya ve ezberlenmeye
devam edilen bir şaheserdir.
Emali Kasidesi, kahir ekseriyeti itikatta Matüridî mezhebinde olan Türk milletini
birbirine ve İslam alemine bağlayan çok kıymetli bir manevi bağ, Türk milletini ve İslam
ümmetini birlikte besleyen manevî bir pınar olmuştur ve olmaya devam etmektedir.
Kaside-i Emali bütün Türk lehçelerinde çok sayıda tercümesi ve şerhi yapılmış,
Türk dünyasının her tarafında ders olarak okutulmuş ve okutulmaya devam edilen,
ezberlenmiş ve ezberlenmeye devam edilen Türk dünyasının günümüzdeki en yaygın
ortak eseri durumundadır.
Avrasya Yazarlar Birliği olarak, Türk milletinin bu kıymetli şaheserinin şerhlerini,
tercümelerini, ders notlarını, makamla okunmuş hallerini ve hakkında yapılan
çalışmaları, etrafında oluşan yazılı, sesli ve görüntülü kültürü araştırmak, derlemek,
yayınlamak, tanıtmak, yarışmalar yapmak suretiyle Türk dünyasındaki ve İslam
alemindeki geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz.
Diğer merkezimiz ise Türk halkları arasında ilişkileri geliştirmek amacıyla yeni teknikleri
kullanarak Türkçe öğretimi yapacak Türkçe Öğretim Merkezi’dir.
Kısa adıyla AYB TÜMER, ilk önemli çalışmasına başladı.
TÜRKSOY’un destekleri ile Türk Dünyası Genç Şair ve Yazarlara Türkiye Türkçesi Kurs
programımız açılmıştır. Birliklerimizin destekleriyle yapılan çalışma Türk dünyasında
büyük heyecan uyandırdı.
Ümit ediyoruz ki, AYB TÜMER, Kazakça, Özbekçe gibi Türkçenin diğer yazı dillerinin
de kurslarını düzenlemeyi planlamaktadır.
Bu güzel çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyor,
sizlerin de desteklerinizin devam etmesini temenni ediyorum.

Yakup Ömeroğlu