Hakkımızda

Avrasya Yazarlar Birliği 26 Nisan 2006 günü Ankara merkezli olarak kurulmuştur. 

Avrasya Yazarlar Birliği; son yıllarda dünyada yaşanan teknolojik ve kültürel gelişmeleri göz önünde tutarak, kültür ve edebiyatın insanlar arasında yakınlaşma ve dostluk duygularının oluşmasına ve gelişmesine yapacağı katkıları dikkate alarak,

 • Tarihî kültürel ve sosyal bağlarla birbiri ile ilişkileri olan ülkeler, topluluklar ve kişiler arasında kültürel ilişkileri artırmak,
 • Evrensel barışa ve kültürel gelişmelere katkıda bulunmak;
 • İnsanlığın en köklü dillerinden birisi olan Türkçenin bütün lehçe ve şivelerinde konuşan halkların yazarlarının birbirlerinin eserlerini tanımalarını sağlamak,
 • Türkçe edebiyatın bütün dünyada daha iyi tanınmasına çalışmak,
 • Bütün lehçe ve şiveleri ile Türkçenin gelişmesine gayret etmek,
 • Türk lehçelerinin yazı dillerindeki ortaklıkları daha da artırmak, amacıyla;
 • Yazarlık faaliyetini meslek edinmiş kişileri bir araya getirmek,
 • Meslekî dayanışma ve yardımlaşmayı uluslar arası düzeyde sağlamak,
 • Yazarların sanat ve kültür hayatında etkin bir şekilde yer alabilmeleri için çalışmak,
 • Telif ve tercümelerinden doğan haklarını savunmak,
 • Meslek mensuplarının uğrayacakları çeşitli güçlükler karşısında gerekli her türlü maddî ve manevî yardımda bulunmak,

Ulusal ve uluslararası düzeyde resmî, tüzel ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmek gayesi ile kurulmuştur. 

Avrasya Yazarlar Birliği bünyesinde,

Türk Dünyasının Ortak Edebiyat Dergisi Kardeş Kalemler  ( https://www.kardeskalemler.com ),

Uluslararası hakemli dergi Dil Araştırmaları ( https://dergipark.org.tr/tr/pub/dilarastirmalari , https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/1087/dil-arastirmalari) ,

Türk Dünyasından kitap yayınları yapan Bengü Yayınları ( https://benguyayinlari.com)

faaliyet göstermektedir.

Avrasya Yazarlar Birliği Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması, Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması gibi edebî yarışmalar düzenlemektedir.

Birlik Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongreleri, Türk Lehçeleri Çeviri Atölyesi ve Sempozyumu ,

 yeni şair ve yazarlar yetiştirmek için Yazarlık Atölyeleri düzenlemektedir. Atölyeler Türkiye, Balkanlar ve Avrupa Türkleri için ayrı atölyeler düzenlemektedir. 

Anma günleri ve kitap tanıtım toplantıları tertip etmektedir.

Üyelik


Birliğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, sürekli yazarlık faaliyeti içinde bulunan, Türk lehçe ve şivelerinden herhangi biri ile ilgili tercüme ve aktarma yapan her gerçek kişi ve uluslararası, ulusal veya bölgesel düzeyde faaliyet gösteren yazar, yayıncılar ile kültür dernek, sendika ve vakıf gibi tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddî ve manevî bakımdan önemli destek sağlamış bulunan kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

Üyelik başvurunuzu yapmak için lütfen Üyelik Başvuru Formu'nu indiriniz. Formu doldurduktan sonra adresimize ulaştırınız.