Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Haberler

Türk Dünyasının genç yazar ve şairleri Avrasya Yazarlar Birliği’nin organizasyonu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile İstanbul’da bir araya geliyor.

Türk dilinin değişik edebî şekilleri ile insanlarımızın gönül dünyasını işleyen genç kalemler, İstanbul Boğazı sahilinde buluşuyor.

Kendi ülkelerinde kitapları yayınlanmış veya seçkin edebiyat dergilerde eserleri yer almış genç şair, hikayeci, deneme, roman yazarları ve edebiyat eleştirmenleri, kıtaların buluştuğu noktada İstanbul’da toplanıyor.

Genç yazar ve şairlerin geldikleri;

Bağımsız Cumhuriyetler

Azerbaycan                      

Kazakistan                         

Kırgızistan                          

KKTC                                    

Özbekistan                       

Türkiye                               

Türkmenistan

                              

Muhtar Cumhuriyet ve Topluluklardan

Altay

Başkurtistan                     

Çuvaşistan                        

Gagauz Yeri       

Hakasya              

Irak                                      

İran                                      

Karaçay,

Malkar                 

Kırımtatar                                          

Kosova                               

Kumuk                                

Makedonya                      

Nogay

Tataristan                          

Uygurlardan 58 genç yazar ve şair Türk Dünyasının geleceğini yazmak için bir araya geliyor.       

 

Genç yazarlar atölyelerde çalışmalarının yanı sıra Türk Dünyasının usta şair ve yazarlarla da bir araya gelecekler.

Türk Dünyası şairi Ali Akbaş,       genç şairlerle,

Azerbaycan ve tüm Türk Dünyasının usta hikayecisi Anar, genç kalemlerle,

Kazakistan’ın cesur yürekli kalemi Tölen Abdik ve

Kıbrıs Mücahitlerinin ruhunu edebiyata taşıyan büyük yazar İsmail Bozkurt

 

Türklüğün geleceğini yazacak gençlerle tecrübelerini paylaşacaklar.

Edebiyatın uzmanları da birikimlerini gençlerle paylaşacaklar:

Dünyada ve Türk Dünyasında şiirde romanda hikâye ve deneme yazarlığındaki son eğilimler, yeni teoriler ve tartışmalar konularının uzmanları Doç.Dr. Mustafa Kurt, Dr. Hüseyin Özbay, Osman Çeviksoy ve Dr. Taner Güçlütürk tarafından gündeme getirilecek.

 

Prof.Dr. Ramazan Korkmaz tarafından verilecek olan “Türk Dünyası Edebiyatının Ortak Çağları” açılış konferansı gençlerimizi ortak köklerde buluşturacak ve Dr. Kamil Akarsu’nun sunacağı “Geleneksel Edebiyatımızdan Yaralanma Yolları” semineri ile ortak köklerimiz üzerinde yeni bir gelecek inşa etmenin yollarını genç yazar ve şairlerle birlikte aranacaktır.

 

22 Türk Devlet ve Topluluğundan 58 yazar ve şairin mısraları İstanbul semalarında müziğin nameleri ile buluşacak.

Türk Dünyasının dört bir yanından şiirler gibi hikâyeler gibi müzikler de usta sanatçı İrfan Gürdal’ın icrasıyla yüreklerimizi buluşturacak.

 

Genç yazar ve şairler, İstanbul’un gerdanlığı Boğaz sularında yapacakları gezintiler, tarihi yarım adanın değişik yerlerindeki buluşmaları ile oluşacak ortak hatıralarla gelecekte de birlikte olacaklardır.

İstanbul’da buluşan genç şair ve yazarlar ülkelerine döndüklerinde birbirlerinin eserlerini  çevirip  yayınlayacaklar.

Onlar artık yalnızca genç şair ve yazarlar değil  uluslararası üne sahip genç şair ve yazarlar olarak gönüllerindeki güzellikleri dalga dalga tüm insanlığa yayacaklar.

Avrasya Yazarlar Birliği-Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması, kalem ve gönül kardeşliği için yeni bir dönüm noktası

Gönülleri birleşenler selam sizlere.

 

 

 

Necip Türk Milleti, 15 Temmuzda  bir kez daha "o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladı" .

Bir yıl önce bu gece vatan toprağına düşen şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun.

 

 .

II. Dede Qorkut halkara teatr eseri bäsleşigine gatnaşmagyň şertnamasy

 • Mowzuk: Erkin
 • Görnüşi: Erkin, ( çaga oýunlary, gysga we uýgunlaşdyrylan oýun görnüşlerden başga)
 • Bäsleşigiň dili: Eserler Türkçe, Azerbeýjan, Gazak, Gyrgyz, Türkmen, Özbek, Tatar, Başkurt, Çuwaş, Krym Tatar, Gagauz, Karaçaý-Malkar, Kumuk, Uýgur, Hakas, Altaý, Saha, Tywa. Türk edebi dil we dialektlerinde ýazylan bolmaly.
 • Bäsleşik hemmä açyk, ýaş çäklemesi ýok.
 • Her ýazyjy bäsleşige bir eseri bilen gatnaşar.
 • Bäsleşige iberiljek eserler sahnalama tehnikasyna laýyklykda ýazylmaly.
 • Eserler özbaşdak bolmaly, haýsyda başga bir eserden täsirlenen, göçirme we uýgunlaşdyrylan bolmaly däl.
 • Bäsleşige iberiljek eserler, hiçbir bäsleşikde baýrak almadyk we hiçbir ýerde çap edilmedik we sahnalanmadyk bolmaly.
 • Bäsleşige iberiljek eserler, kompýutorda A4 kagyz boýunda, Times Roman ýazuw font, 12 punto we 1,5 setir boşlugy goýulup ýazylmaly.
 • Eserler, iň köp 2 perdelik bolmaly.
 • Bäsleşige iberiljek eserleriň üstünde diňe lakam bolmaly; lakamdan başga ýazyjyň şahsy maglumatlaryny görkezjek haýsyda bir yşarat bolan ýagdaýynda eser bäsleşikden çykarylar.
 • Bäsleşige gatnaşjak eseriň 6 nusgasy iberiler. Şeýle-de içine eser goýulan konwertiň içine eseriň word formatynda taýarlanan faýl CD ýüknenip goýulmaly.
 • Ýazyjy, pasport kopýasy, öý salgysyny, terjimehal we bir suratyny başga bir konwertiň içine goýup diňe lakamyny ýazyp eserin bolan uly konwertiň içine goýmaly. E- poçta adresi bilen iberilen eserlerde bu maglumatlar maile goşular we bäsleşik guramasynda bäsleşigiň soňuna çenli saklanar.
 • Bäsleşige gatnaşjak eserler Avrasya Yazarlar Birliği, Sakarya Mahallesi Göztepe Sokak 5/A Ankara/Türkiye salgysyna elden ýada poçta ýada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine e-poçta üsti bilen iberilmeli.
 • Bäsleşik guramasy gerekli gören ýagdaýynda öň saýlama emin agzalary gurnap biler
 • Eserleriň Türkçe terjime edilen nusgalary okalyp baha beriler.
 • Bäsleşige gatnaşan eserler, yzyna berilmeýär we eseriň ýazyjysy bu mowzukda hiçbir hak öňe sürüp bilmez.
 • Bäsleşikde baýraga eýe bolan eserler, TÜRKSOY halkara guramasynyn agzasy bolan ýurtlaryň teatr repertuaryna girizilmegi teklip ediler.
 • Emin agzasy wezipesinde bolanlar, olar bilen birinji derejede gan bagy bolanlar we ýakynlary bäsleşige gatnaşyp bilmezler.
 • Bäsleşige gatnaşmagyň düzgünlerini ýerine ýetirmeýän eserler dykkata alynmaz.
 • Bäsleşige gatnaşjak ýazyjylaryň, bäsleşik şertnamasyny kabul edeni hasaplanar.

 

Geçiriljek Bäsleşik Barada Esasy Günler

 1. Bäsleşigiň yglan ediljek güni : 15.04.2017
 2. Eserleri soňky gowşurma güni : 30.09.2017
 3. Bäsleşik netijesiniň yglan ediljek güni : 15.11.2017
 4. Baýrak gowşurma dabarasy : Dekabr 2017

Bäsleşigiň Pul Baýraklary

 1. 1-nji orna mynasyp bolana : 15.000 TL (on bäş müň Türk Lirasy)
 2. 2-nji orna mynasyp bolana : 10.000 TL (on müň Türk Lirasy)
 3. 3-nji orna mynasyp bolana : 5.000 TL (bäş müň Türk Lirasy)
 4. 1-nji sylaglanan baýrak : 2.500 TL (iki müň bäş ýüz Türk Lirasy)

 

 

 

 

II. Дедe Коркут халкъла арасы пьеса конкурсну излемлери

 • Тема: Эркин тема.
 • Халы: Эркин (сабий, къысха, адаптация этилген пьесаладан къалгъанланы не тюрлюсю да).
 • Конкурсну тили: чыгъармала тyрк, азербайджан, къазах, къыргъыз, тюркмен, узбек, татар, башкир, чуваш, кърым-татар, гагауз, къарачай-малкъар, къумукъ, уйгур, хакас, алтай, якъут, тува тилледе не да тюрк диалектлеринде джазылыргъа керекдиле.
 • Конкурс хар кимге да ачыкъды, джыл марда салынмайды.
 • Автор джангыз бир чыгъармасын теджерге боллукъду.
 • Конкурсха теджелген чыгъармала театр сахнада кёргюзюлюрча джарашдырылыргъа керекдиле.
 • Пьесаны башха чыгъармаладан кёчюрюрге, алыргъа болмайды, ол энчи автор чыгъарма болургъа керекди.
 • Бир кере басмаланнган, сахнада кёргюзюлген, башха конкурслада ёч алгъан чыгъармалагъа къараллыкъ тюлдюле.
 • Конкурсха теджелген чыгъармала А4 къагъытда, Times New Roman шрифт бла, 12-чи ёлчемде джазылыргъа керекдиле. Тизгинлени аралары 1,5 болургъа керекди.
 • Эки актдан кёб болмазгъа керекди пьеса.
 • Джазманы биринчи бетинде авторну джангыз псевдоними болургъа керекди.
 • Чыгъарманы 6 экземпляры къагъытда, дагъыда CD дискде Word форматда сакъланнган копиясы болургъа керекди.
 • Конкурсха къошулгъан адам автобиографиясын, адресин, бир суратын конвертге салыб, аны тышына джангыз псевдонимин джазыб, пьесасы болгъан уллу конвертге салыб ашырыгъыз. Почта бла ашырылгъан чыгъармала, авторну юсюнден данныйле электрон почта бла ашырылыб, конкурсну эсеблери чыгъарылгъынчы секретериатда сакъланныкъдыла.
 • Чыгъармаланы бу адрес бла джиберигиз: Сакарья махаллеси, Гозтепе сокак 5/А (Avrasya Yazarlar Birliği, Sakarya mahallesi Göztepe Sokak 5/A Ankara/Türkiye). Не да This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. электрон адрес бла ашырыгъыз.
 • Конкурсну къурау комитети керек болса, жюри къураб, материалланы тинтиб сайлар эркинлиги барды.
 • Чыгъармалагъа тюрк тилге кёчюрюлгенлеринден сора багъа берилликди.
 • Конкурсха теджелген чыгъармала ызына къайтарыллыкъ тюлдюле.
 • Ёчге тыйыншлы болгъан пьесала ТЮРКСОЙ-ну членлери болгъан къралланы театрларыны кърал репертуарларына киргизилликдиле.
 • Конкурсда джууукъла, неда жюрини членлерине джууукъ джетгенле къошулургъа болмайдыла.
 • Конкурсну излемлерине келишмеген билдириулеге къараллыкъ тюлдюле.
 • Къагъытларын ашыргъан авторла конкурсну излемлерине бойсуннганларын билдиредиле.

 

Конкурсну болджаллары

 1. Конкурсну юсюнден билдириу : 15.04.2017 дж.
 2. Чыгъармаланы бериуню ахыр кюню : 30.09.2017 дж.
 3. Конкурсну эсеблерин билдириу : 15.11.2017 дж.
 4. Саугъалау : декабрь 2017 дж.

 

Саугъала

 1. 1-чи орун : 15 000 (онбеш минг тюрк лира)
 2. 2-чи орун : 10 000 (он минг тюрк лира)
 3. 3-чю орун : 5 000 (беш минг тюрк лира)
 4. 1-чи кёл кёлтюрген ёч : 2500 (эки минг беш джюз тюрк лира)

 

 

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2017 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.