Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

II. Dede Qorkut halkara teatr eseri bäsleşigine gatnaşmagyň  şertnamasy

·         Mowzuk: Erkin

·         Görnüşi: Erkin, ( çaga oýunlary, gysga we uýgunlaşdyrylan  oýun görnüşlerden başga)

·         Bäsleşigiň dili: Eserler Türkçe, Azerbeýjan, Gazak, Gyrgyz, Türkmen, Özbek, Tatar, Başkurt, Çuwaş, Krym Tatar, Gagauz, Karaçaý-Malkar, Kumuk, Uýgur, Hakas, Altaý, Saha, Tywa. Türk edebi dil we dialektlerinde ýazylan bolmaly.

·         Bäsleşik hemmä açyk, ýaş çäklemesi ýok.

·         Her ýazyjy bäsleşige bir eseri bilen gatnaşar.

·         Bäsleşige iberiljek eserler sahnalama tehnikasyna laýyklykda ýazylmaly.

·         Eserler özbaşdak bolmaly, haýsyda başga bir eserden täsirlenen, göçirme we uýgunlaşdyrylan bolmaly däl.

·         Bäsleşige iberiljek eserler, hiçbir bäsleşikde baýrak almadyk we hiçbir ýerde çap edilmedik we sahnalanmadyk bolmaly.

·         Bäsleşige iberiljek eserler, kompýutorda A4 kagyz boýunda, Times Roman  ýazuw font, 12 punto we 1,5 setir boşlugy goýulup ýazylmaly.

·         Eserler, iň köp 2 perdelik bolmaly.

·         Bäsleşige iberiljek eserleriň üstünde diňe lakam bolmaly; lakamdan başga ýazyjyň şahsy maglumatlaryny görkezjek haýsyda bir yşarat bolan ýagdaýynda eser bäsleşikden çykarylar.

·         Bäsleşige gatnaşjak eseriň 6 nusgasy iberiler. Şeýle-de içine eser goýulan konwertiň içine eseriň word formatynda taýarlanan faýl CD ýüknenip goýulmaly.

·         Ýazyjy, pasport kopýasy, öý salgysyny, terjimehal we bir suratyny başga bir konwertiň içine goýup diňe lakamyny ýazyp eserin bolan uly konwertiň içine goýmaly. E- poçta adresi bilen iberilen eserlerde bu maglumatlar maile goşular we bäsleşik guramasynda bäsleşigiň soňuna çenli saklanar.

Bäsleşige gatnaşjak eserler Avrasya Yazarlar Birliği, Sakarya Mahallesi Göztepe Sokak 5/A Ankara/Türkiye salgysyna elden ýada poçta ýada Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine e-poçta  üsti bilen iberilmeli.  

·         Bäsleşik guramasy gerekli gören ýagdaýynda öň saýlama emin agzalary gurnap biler

·         Eserleriň Türkçe terjime edilen nusgalary okalyp baha beriler.

·         Bäsleşige gatnaşan eserler, yzyna berilmeýär we eseriň ýazyjysy bu mowzukda hiçbir hak öňe sürüp bilmez.

·         Bäsleşikde baýraga eýe bolan eserler,  TÜRKSOY halkara  guramasynyn agzasy bolan ýurtlaryň teatr repertuaryna girizilmegi teklip ediler.

·         Emin agzasy wezipesinde bolanlar, olar bilen birinji derejede gan bagy bolanlar we ýakynlary bäsleşige gatnaşyp bilmezler.

·         Bäsleşige gatnaşmagyň düzgünlerini ýerine ýetirmeýän eserler dykkata alynmaz.

·         Bäsleşige gatnaşjak ýazyjylaryň, bäsleşik şertnamasyny kabul edeni hasaplanar.

 

Geçiriljek Bäsleşik  Barada Esasy Günler

Bäsleşigiň yglan ediljek güni                   : 15.04.2017

Eserleri  soňky  gowşurma  güni             : 30.09.2017

Bäsleşik netijesiniň yglan ediljek güni    : 15.11.2017

Baýrak gowşurma dabarasy                    : Dekabr 2017

 Bäsleşigiň Pul Baýraklary

 1-nji orna mynasyp bolana          : 15.000 TL (on bäş müň Türk Lirasy)

2-nji orna mynasyp bolana           : 10.000 TL (on müň Türk Lirasy)

3-nji orna mynasyp bolana           : 5.000 TL (bäş müň Türk Lirasy)

1-nji sylaglanan baýrak                : 2.500 TL (iki müň bäş ýüz Türk Lirasy)

 

 

 

 

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması
 

Copyright © 2017 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.